GEDRAGSKODE VIR LEERDERS – HOËRSKOOL PAARL GIMNASIUMDEEL 1

ALGEMEEN


1. ‘n VISIE VIR PAARL GIMNASIUM

‘n Christelike skool waar ryke tradisies hand aan hand loop met die strewe na uitnemendheid, diensbaarheid en integriteit. ‘n Afrikaanse skool waar alle leerders hul volle potensiaal op sport-, kultuur en akademiese gebied kan bereik en internasionaal kan meeding. Gimnasium wil altyd in ‘n kalme, vriendelike atmosfeer jong mense voorberei om waardige lands – en wêreldburgers te wees.


2. INLEIDING

Die Beheerliggaam het die ouers, leerders en opvoeders van die skool oor die inhoud van hierdie Gedragskode geraadpleeg. Die Gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996), die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) (“die Skolewet”), die Wet op Nasionele Onderwysbeleid (Wet 72 of 1996), Riglyne vir Gedragskode vir Leerders, asook toepaslike regulasies en provinsiale wetgewing.


3. Doel

3.1  Die doel van hierdie Gedragskode is om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skool omgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.

3.2  Leerders en hul ouers/voogde moet hulself met die skool se Gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerders by die skool/koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die Gedragskode en moet hulle dit stiptelik nakom.  Indien leerders die Gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerders teen hulle opgetree word.


4. WOORDBEPALINGS

In hierdie Gedragskode, tensy dit uit die samehang anders blyk, bevat die volgende woorde die betekenisse daarteenoor aangetoon:

beheerliggaam beheerliggaam van die skool, behoorlik ingestel kragtens die Skolewet
bestuursliggaam die skoolhoof en adjunk-skoolhoofde wat verantwoordelik is vir die doeltreffende bestuur van die skool.
Dissiplinêre Hoof Hoofde aangestel deur die bestuursliggaam vir die hantering van dissiplinêre aangeleenthede soos uiteengesit in hierdie Gedragskode. Die Dissiplinêre Hoof vir Algemene Onderwys en Opleiding hanteer Grade 8 en 9 dissiplinêre optredes en die Dissiplinêre Hoof Verdere Onderwys en Opleiding hanteer Grade 10, 11 en 12 dissiplinêre optredes
dissiplinêre komitee die komitee of die lede van die beheerliggaam van die skool, aangestel en gemagtig kragtens ‘n besluit van die beheerliggaam om die beheerliggaam te verteenwoordig in die uitoefening van sy funksies in terme van hierdie Gedragskode
Koshuis Dissiplinêre Komitee (“KDK”) die Dissiplinêre Komitee van die skoolkoshuis aangestel en gemagtig kragtens ‘n besluit van die beheerliggaam
leerder enige leerder behoorlik toegelaat en ingeskryf by Hoërskool Paarl Gimnasium
opvoeder/s  en/of personeel enige opvoeder/s, insluitende die skoolhoof en adjunk-skoolhoofde, wat van tyd tot tyd onderwysdienste by die skool lewer
Skool Dissiplinêre Komitee (“SDK”) die Dissiplinêre Komitee van die skool, insluitend die Adjunk-Hoof Dissipline en Dissiplinêre Hoofde, bestaande uit opvoeders en aangestel vir hierdie doel deur die bestuursliggaam
skoolhoof die dienende skoolhoof of waarnemende skoolhoof Hoërskool Paarl Gimnasium van tyd tot tyd
 

DEEL II
SKEDULE A

GEDRAGSREËLS

INLEIDING

1.1  Hierdie reëls is opgestel deur die bestuursliggaam van die skool en het ten doel die bevordering van leerders se sedelike, geestelike en dissiplinêre vorming, die handhawing van goeie orde in die skool, die erkenning van die gesagstruktuur en die uitbouing van die skool se goeie naam.

1.2  Leerders moet hulle deeglik op hoogte stel van die inhoud en betekenis van die reëls asook enige wysiging of toevoegings daarvan.


2.  STUDENTERAAD (SR) EN SKOOLLEIERS

2.1  Die SR en skoolleiers is saam met die personeel van die skool verantwoordelik vir algemene skooldissipline.

2.2  SR-lede en ander skoolleiers moet leerders wat oortree na die personeel van die skool bring, waarna lynfunksies gevolg sal word.

2.3  Alle leerders moet enige redelike voorskrif van ‘n lid van die SR of ‘n ander skoolleier gehoorsaam, en moet die SR en ander skoolleiers ondersteun en samewerking verleen in die behoorlike uitvoering van hul pligte.


3.   ALGEMENE REËLS

3.1  Leerders sal hulle te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool en ooreenkomstig die etiekkode van die skool gedra.

3.2  Terwyl leerders in die skool se drag of enige gedeelte daarvan geklee is wat voldoende is om hulle in die oë van die publiek met die skool te verbind, of terwyl leerders die skool verteenwoordig, hetsy direk of indirek, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige gedrag weerhou wat die skool, personeel of hul medeleerders in ‘n slegte lig kan stel.

3.3  Leerders is verplig om die skoolhoof en personeel te ondersteun in die daarstelling en handhawing van goeie orde asook ‘n omgewing en toestande waar die leer-en opvoedings proses ongehinderd toegepas kan word. In besonder word van die leerders verwag om enige redelike opdrag van die skoolhoof, enige opvoeder, lid van die studenteraad of klasleier te gehoorsaam en onmiddellik uit te voer.

3.4  ‘n Opvoeder van die skool sal oor dieselfde regte as ‘n ouer beskik wat betref die beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode, sowel gedurende die leerder se skoolbywoning as gedurende enige skoolaktiwiteit.

 
4.  GEDRAG EN OPTREDE VAN LEERDERS

4.1  Leerders is verplig om die voorgeskrewe eer te betoon wanneer die skoollied van die skool en die Volkslied van Suid-Afrika gespeel, gesing of voorgedra word.

4.2  Leerders moet die amptelike landsvlag van Suid-Afrika eerbiedig.

4.3  Wanneer ‘n volwasse op enige stadium verby ‘n leerder stap, moet hy/sy uit hoflikheid opstaan. Leerders moet by deuringange terugstaan ten einde ‘n volwassene eerste toegang te bied.

4.4  Leerders moet te alle tye in hulle omgang met die skoolhoof, adjunk-hoofde, opvoeders en ander personeel van die skool die nodige hoflikheid en respek betoon en moet hulle weerhou van optrede wat neerkom op opstandigheid en uittarting.

4.5  Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid van die skool onbillik benadeel, sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

4.6  Oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend;
 • die besit, dreigement of gebruik van gevaarlike wapens;
 • die besit, gebruik, verhandeling of sigbare bewys van narkotiese of ongemagtigde dwelms, alkohol en bedwelmende middels van enige aard;
 • bakleiery, aanranding of mishandeling;
 • onsedelike gedrag of ‘n gevloek;
 • die aanneem of voorhou van ‘n vals identiteit;
 • enige vorm van haatspraak, seksisme, rassisme of ander antisosiale gedrag;
 • diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets-of eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit;
 • vandalisme, die vernietiging of beskadiging van skooleiendom wat die aanbring van enige graffiti insluit;
 • oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig teen opvoeders of ander skoolpersoneel of –leerders;
 • herhaalde oortredings van skoolreëls of hierdie gedragskode;
 • strafregtelike oortredings;
 • viktimisasie, afknouery en intimidasie van ander leerders;
 • die oortreding van eksamenreëls; en
 • opsetlike en bewuste verstrekking van vals inligting, of die vervalsing van dokumente, ten einde onbehoorlike voordeel te bekom.
4.7  Leerders moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon. ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure van ‘n klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat sonder die skoolhoof se verlof nie. In geval van afwesigheid moet die ouers ‘n rede aan die skoolhoof verstrek.

4.8  Leerders mag nie mede-leerders se liggaamlike, geestelike en morele welsyn benadeel of in gevaar stel nie. Leerders mag nie wapens en gevaarlike stowwe in hulle besit hê nie.

4.9  Geen beskadiging, ontsiering of besoedeling van skooleiendom, of iemand anders se eiendom, mag plaasvind nie.

4.10  Gevaarlike spelery of enige ander optrede waardeur iemand beseer of ‘n ander se klere of eiendom beskadig kan raak, is verbode op die skoolterrein.

4.11  Dit is verbode om enige gevaarlike voorwerpe soos klippe op die skoolterrein te gooi.

4.12  Leerders mag nie rook nie en mag nie aanstootlike leesstof besit of elektronies toegang daartoe hê nie.

4.13  Ryloop in skooldrag is streng verbode en word andersins ontmoedig.

4.14  Alle leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal, benewens die nakoming van die bepalings van hierdie gedragskode, hulle van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig opruiende of onbetaamlike gedrag weerhou. In die besonder mag leerders nie negatief op die beslissings van beoordelaars of skeidsregters reageer nie.

4.15  Leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal hulle onderwerp aan en neerlê by enige opdragte en aanwysings wat hulle voor, gedurende én na afloop van die betrokke aktiwiteit ontvang van die skoolhoof, enige opvoeder, lid van die SR, ander skoolleiers, of ouers wat die skoolhoof aangestel het om met die vervoer, toesig of beheer van leerders te help wat na of van die betrokke aktiwiteit vervoer word, of dit bywoon.


5. ALGEMENE SKOOLREËLS

5.1  Alle leerders moet die weeklikse saalbyeenkomste bywoon. Slegs leerders wie se ouers/voogde vooraf skriftelike toestemming van die hoof verkry het, mag van die godsdienstige gedeelte van die saalbyeenkomste verskoon word.

5.2  Tydens saalbyeenkoms heers daar altyd ‘n eerbiedige stilte in die saal.

5.3  Indien leerders van tydelike deelname aan liggaamlike opvoeding (mbs) verskoon moet word, moet hul ouers of voog dit vooraf skriftelik versoek van die verantwoordelike onderwyser.

5.4  In geval van aansoek om permanente of langdurige vrystelling van liggaamlike opvoeding (mbs), moet die aansoek gerugsteun word deur ‘n mediese sertifikaat.

5.5  Geen boektasse word voor skool in die gange toegelaat nie, behalwe op Maandae (saalbyeenkoms), Vrydae (vlaghysing) en reëndae.

5.6  Die klasordereëlings moet in elke klas streng nagekom word.

5.7  Geen leerders mag die skool se hoofingang gebruik, of deur die portaal stap nie.

5.8  Wanneer aankondiginge oor die interkom gedoen word, moet daar stilte wees en leerders word dan nie toegelaat om boeke weg te pak nie.

5.9  Leerders mag nie kroeë (“pubs”) besoek wanneer hulle skooldrag aan het of op ‘n skooluitstrappie of funksie is nie. Andersins behoort hul dit saam met hul ouers te doen, indien enigsins nodig. 5.10  Geen leerders mag na skool in die skoolgeboue wees sonder toestemming nie.

5.11  Enige artikel wat op die skoolterrein opgetel word, moet by die kantoor ingelewer word.

5.12  Leerders mag nie fasiliteite of toerusting van die skool, insluitende sporttoerusting, buite skoolure sonder toestemming gebruik nie.

5.13  Leerders moet deelneem aan die voorgeskrewe opvoedingsprogramme tensy vrystelling deur die onderwysdepartement verleen is.

5.14 Leerders moet poog om soveel as moontlik skoolaangeleenthede by te woon.

5.15  Wanneer leerders by buitemuurse skoolaktiwiteite aansluit, moet hulle hul pligte en verantwoordelikhede in verband daarmee getrou nakom, tensy hulle vooraf betyds deur die betrokke onderwyser daarvan vrygestel word.

5.16  Eet in die skoolgebou is verbode, behalwe op reëndae wanneer slegs gedurende pouse in die gange, en nie in die klaskamers nie, geëet mag word.

5.17  Trapfietse mag slegs in die skool se fietsrakke geplaas word. Motorfietse mag slegs op die aangewese plekke parkeer word. Die bestuur van ‘n motorvoertuig of motorfiets deur ‘n leerder sonder ‘n geldige lisensie of op so ‘n wyse dat dit ‘n risiko of moontlike nadeel inhou vir ander leerders en/of lede van die publiek, word verbied. Leerders wat hulle hieraan skuldig maak sal die voorreg om dit op die skoolterrein te gebruik, verbeur. Die bestuur van motorvoertuie op die koshuisterrein word nie toegelaat nie en word beperk tot die hoek van Rango.

 
6. KLEREDRAG EN VOORKOMS

6.1  Die voorgeskrewe reëls met betrekking tot kleredrag en voorkoms sal aan elke leerder verskaf word en moet nagekom word. Alle opvoeders sal toesien dat daaraan voldoen word.

6.2  Voorgeskrewe skool- en sportdrag is verpligtend vir skoolbywoning, amptelike skoolaangeleenthede en deelname aan georganiseerde sport aktiwiteite, skooltoere of uitstappies, tensy anders gereël vir besondere geleenthede.

6.3  Leerders se skooldrag, naels en skoene moet skoon wees aan die begin van elke skooldag. 6.4  Leerders mag slegs erkende lapelwapens van die skool en die skool se klubs of verenigings dra.

6.5  Leerders mag nie in enige voorgeskrewe skooldrag met hulle hande in die sakke wees nie.

 
7. BEWEGING EN AANTREE VAN LEERDERS

7.1  Soggens voor skool en na elke pouse lui daar twee klokke, een vir aantree en sowat ‘n minuut daarna wanneer die leerders in hul rye die skool binnegaan.

7.2  Ordelikheid, stiptelikheid en stilte is ‘n vereiste wanneer leerders aantree, verdaag of van lokale verwissel.

7.3  Tasse word altyd in die hand verste van die muur gedra, sodat die mure nie beskadig word nie.

7.4  Die trap naaste aan die vlagpale word slegs gebruik om mee OP te gaan, terwyl die trap naaste aan die mediastentrum slegs gebruik word om mee AF te kom. Dit geld nie vir die begin van die dag en na pouses nie.

7.5  Slegs leerders wat na die ingeneursgrafikaklasse beweeg mag die gang voor die klasse gebruik. Onder geen omstandighede mag leerders wat oppad is van die musiekkamers of liggaamlike opvoedig hierdie gang gebruik nie. Hulle moet die lang gang wat voor die kantoor verbygaan, gebruik.

7.6  Elke leerder moet gedurende pouse betyds sorg dat hy in die omgewing van sy aantreeplek is.

7.7  Leerders mag nie gedurende die klaswisseling of periodes die toilet besoek nie, slegs pouses.

7.8  Geen leerders word in die gange toegelaat tydens pouse, of voor skool nie, behalwe op reëndae.

 
8. SKOOLKENNISGEWINGS

Leerders is verplig om alle kennisgewings wat die beheerliggaam, skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool vir dié doel aan hulle uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, stiptelik aan die klasopvoeder te voorsien.

 
9. SKOOLWERK EN HUISWERK

9.1  Daar sal te alle tye ‘n ordelike atmosfeer in die klaskameer heers. Leerders mag nie onderrig versteur of verhinder nie.

9.2  Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.

9.3  Alle leerders sal ‘n huiswerkboek ingevolge die skoolhoof of klasopvoeder se voorskrifte hou en bywerk.

9.4  Leerders moet die voorgeskrewe huiswerk doen en dit stiptelik teen die bepaalde spertyd by die betrokke opvoeder indien. Versuim om aan hierdie reël te voldoen kan slegs verskoon word indien die leerder op die dag waarop die huiswerk voltooi moes gewees het, ‘n skriftelike nota van sy/haar ouers met ‘n aanvaarbare verduideliking vir die versuim aan die opvoeder oorhandig.

9.5  Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen om sodoende ‘n deurlopende werksetiek te ontwikkel. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sonder ‘n aanvaarbare verskoning, sal as ‘n oortreding van hierdie reël beskou word.

9.6  Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik in te haal.

 
10.  TOETSE EN EKSAMENS

10.1  Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp. Versuim om aan hierdie reël te voldoen sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers/voogde van die betrokke leerder op die vroegs moontlike geleentheid ‘n volledige en aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die skoolhoof oorhandig.

10.2  Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van oneerlikheid weerhou.

 
11.  SKOOLRAPPORTE

Leerders moet handel met die skoolrapporte wat aan hulle voorsien word volgens die voorskrifte wat die skoolhoof of klasopvoeder aan hulle mag voorsien.

 
12.   STIPTELIKHEID

Leerders moet altyd op die bestemde tyd opdaag aan die begin van die skooldag en by die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit. Wanneer leerders laat is moet hulle ‘n skriftelike verskoning van hulle ouers verskaf. Leerders wat laat opdaag moet eers by die skoolhoof of gedelegeerde opvoeder aanmeld.

 
13.   AFWESIGHEID VAN SKOOL

13.1  Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan slegs met die skriftelike toestemming van die skoolhoof of sy verteenwoordiger indien hy nie beskikbaar is nie.

13.2  Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is moet by hulle terugkeer ‘n skriftelike verduideliking van hulle ouers voorlê. Afwesigheid vir meer as 3 (drie) agtereenvolgende dae sal slegs verskoon word indien ‘n sertifikaat deur ‘n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, behalwe in die geval van dood of trauma in die leerder se huisgesin of ‘n ander rede deur die skoolhoof goedgekeur.

 
14.   OMGEWING

14.1  Leerders mag nie die skoolgronde of –geboue bemors nie.

14.2  Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is moet die terrein deur hulle beset netjies en skoon agterlaat, en moet seker maak dat alle rommel opgeruim en in vullishouers geplaas word.

14.3  Leerders moet toilette skoon agterlaat.

14.4  Enige optrede of versuim van leerders wat ‘n gesondheidsrisiko vir ander leerders veroorsaak of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word.

14.5  Dit is verbode om slagspreuke (“graffiti”), plakkers, en/of plakkate op enige oppervlakte by die skool aan te bring.

14.6  Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige opvoeder of lid van die SR met betrekking tot die handhawing van ‘n skoon en higiëniese skoolomgewing.

 
15. SELFONE EN ELEKTRONIESE TOESTELLE

15.1  Die gebruik van selfone tydens klasperiodes/saalbyeenkomste is verbode.

15.2  Selfone moet in die klaskamers en tydens wisseling afgeskakel wees.

15.3  Selfone mag nie in die plek van sakrekenaars gebruik word nie.

15.4  Alle elektroniese toestelle byvoorbeeld:  iPods, PDA’s ens. is verbode.

15.5  Selfone en elektroniese toestelle wat in die klaskamer sigbaar is, sal afgeneem word en aan die verantwoordelike Dissiplinêre Hoof oorhandig word.

15.6  Ouers sal deur die Dissiplinêre Hoof gekontak word om reëlings te tref vir teruggawe van selfone/elektroniese toerusting.


 
DEEL II

SKEDULE B

KATEGORIEË VAN WANGEDRAG EN DISSIPLINÊRE STELSEL


1.  KATEGORIË VAN WANGEDRAG

Vir die toepassing van hierdie gedragskode word wangedrag in 3 (drie) kategorieë ingedeel, naamlik kategorië A, B, C wangedrag. Dit stem ooreen met die verskillende strafmaatreëls wat toegepas kan word soos uiteengesit in skedule C hiervan en die verskillende prosedures wat gevolg mag word in die hantering van wangedrag soos uiteengesit in skedule D.

 
2.  DISSIPLINÊRE STELSEL

2.1  Die SDK het ‘n lys van die kategorie A, B en C wangedrag tesame met die toepaslike negatiewe puntestelsel opgestel, welke lys aan elke leerder oorhandig word by aanvang van die akademiese jaar. Sodanige lys moet beskou word as aanvullend tot hierdie Gedragskode.

2.2  Die dissiplinêre puntestelsel is gekoppel aan die strafmaatreëls soos uitgesit in skedule C hiervan.

 

DEEL II

SKEDULE C

STRAFMAATREËLS

 
1.  STRAF VIR DIE ONDERSKEIE KATEGORIEË VAN WANGEDRAG

  Die volgende strafmaatreëls sal geld en toegepas word wanneer ‘n leerder hom/haar skuldig maak aan oortredings en negatiewe punte (debiete) ontvang het:

 

Aantal Debiete

(Netto)50 en meer100 en meer150 en meer200 en meer250 en meer300 en meer350 en meer400 en meerKategorie A Wangedrag
1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

 

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

2. Leerder verskyn voor Dissiplinêre hoof

 

 

 

 

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

2. Leerder verskyn voor dissiplinêre hoof, Graad-hoof en SR Dagbestuur

 

3. Verbeuring van voorregte

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

2. Verwys na SDK vir interne gesprek

 

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer
 

2. Verwys na SDK en skoolhoof vir gesprek met leerder en ouers

 

1. SDK kan verwys na Skool Beheer-liggaam

Aantal Debiete

(Netto)50 en meer100 en meer150 en meer200 en meer250 en meer300 en meer

Kategorie B Wangedrag
1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer  

2. Verskyn voor Dissiplinêre Hoof van betrokke fase

 

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer  

2. Leerder verskyn voor Dissiplinêre hoof en Graadhoof

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer  

2. Leerder verskyn voor Dissiplinêre hoof asook Graadhoof

 

3. Gesprek met ouers

 

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer  

2. Verskyn voor SDK

 

 

 

3. Verbeuring van voorregte

1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer  

2. Verwys na SDK en skoolhoof vir gesprek met ouers

 

3. Verbeuring van voorregte

 

1. SDK kan verwys na Skool Beheer-liggaam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal Debiete

(Netto)150 en meer

 

 

Kategorie C Wangedrag1. Verwys na SDK

 

2. Skorsing as voorsorg-maatreël kan ingestel word

 

3. Verwys na Dissiplinêre Komitee van Beheer-liggaam

 1. Detensie:

brief per hand en sms aan ouer

 

 

 

2.  Hierdie strafmaatreëls sal in alle gevalle in die uitsluitlike diskressie van die SDK toegepas word.

3.  Enige krediet punte wat ‘n leerder mag ontvang sal nie vorige veroordelings uitkanselleer nie.

4.  Alle dissiplinêre optredes teen leerders bly aangeteken teen die leerder se dissiplinêre rekord. Sodanige dissiplinêre optredes asook intervensies sal in toekomstige optredes by skuldigbevindings in ag geneem word vir die doeleindes van strafsanksies.

 

DEEL II

SKEDULE D

DISSIPLINÊRE PROSEDURES VAN TOEPASSING BY DIE ONDERSOEK

EN VERHOOR VAN DIE VERSKILLENDE KATEGORIEË WANGEDRAG


1.  AANMELDING EN HANTERING VAN KATEGORIE A WANGEDRAG

1.1  Indien leerders hulle aan kategorie A wangedrag skuldig maak, moet dit aan die registervoog of die studenteraadvoog gerapporteer word, wie verder met die saak moet handel, tensy dié wangedrag in die teenwoordigheid van ‘n opvoeder gepleeg of deur laasgenoemde ontdek word, in welke geval sodanige opvoeder die saak verder moet hanteer. Tensy die leerder ‘n redelike verduideliking vir sy/haar optrede of versuim kan gee wat die effek het dat hy/sy nie vir die oortreding blameer kan word nie, in welke geval verdere stappe nie nodig geag word nie, moet ‘n debiet toegeken en op die voorgeskrewe vorm aangetoon word. Vermelde vorm moet ook deur die leerder onderteken word. Indien die leerder weier om die vorm te onderteken en ook nie aantoon dat hy/sy vertoë wil rig nie, moet die studenteraadvoog, registervoog of betrokke opvoeder, na gelang van die geval, slegs ‘n aantekening op die vorm tot dien effekte maak en die vorm op die gebruiklike wyse vir verdere handeling aan die dissiplinêre kantoor besorg.

1.2 Daarna moet daar met die aangeleentheid, wat betref korrektiewe optrede, met inagneming van die totale aantal debiete wat in daardie stadium aan die betrokke leerder toegeken is, gehandel word soos uiteengesit in skedule C.

1.3  Alle debiete wat ‘n leerder behaal, mondelingse asook skriftelike waarskuwings, en die uitslag van ‘n dissiplinêre verhoor waar relevant, moet onverwyld aan die dissiplinêre kantoor gerapporteer word, sodat dit op ‘n leerder se gedragstaat aangeteken kan word.

 
2.  AANMELDING EN ONDERSOEK VAN KATEGORIE B WANGEDRAG

2.1  Indien ‘n leerder hom/haar aan ‘n kategorie B wangedrag skuldig maak, moet dit onmiddellik aan die Dissiplinêre Hoof van die betrokke graad aangemeld word.

2.2  Die betrokke Dissiplinêre Hoof moet verder met die saak handel. Tensy die leerder ‘n redelike verduideliking vir sy/haar optrede of versuim kan gee wat die effek het dat hy/sy nie vir die oortreding blameer kan word nie, moet ‘n debiet toegeken word en die toepaslike dissiplinêre optredes gevolg word. Die debiete moet op die voorgeskrewe vorm aangetoon word en die vorm moet deur die leerder onderteken word.

2.3  Alle debiete wat ‘n leerder behaal en die uitslag van die dissiplinêre optrede moet onverwyld op die leerder se gedragstaat aangeteken word.

 
3.  AANMELDING EN ONDERSOEK VAN KATEGORIE C WANGEDRAG

3.1  Indien daar beweer word dat ‘n leerder hom of haar aan kategorie C wangedrag skuldig gemaak het of indien daar op redelike gronde vermoed word dat ‘n leerder sodanige wangedrag gepleeg het, moet die aangeleentheid sonder versuim aan die Adjunk-Hoof Dissipline rapporteer word. Die Adjunk-Hoof moet onverwyld die bewerings of vermoede van sodanige wangedrag ondersoek, of laat ondersoek deur ‘n bevoegde persoon as ondersoek-beampte aan te wys.

3.2  Die Adjunk-Hoof Dissipline of aangewese ondersoekbeampte moet vasstel wanneer, waar en onder watter omstandighede die beweerde wangedrag plaasgevind het. Die Adjunk-Hoof of aangewese ondersoekbeampte moet die nodige bewyse (wat verklarings van getuies insluit) bekom om vas te stel of daar gronde vir ‘n klag van wangedrag teen die betrokke leerder is.

3.4  Indien die voorlopige ondersoek nie deur die Adjunk-Hoof Dissipline self behartig is nie, moet die aangewese ondersoekbeampte, na afhandeling van die voorlopige ondersoek, die nodige getuienis wat bekom is aan die Adjunk-Hoof oorhandig. Die Adjunk-Hoof moet die voorlopige getuienis evalueer en indien die getuienis genoegsame grond bevat met die oog op ‘n klag van ernstige wangedrag, moet die Adjunk-Hoof die saak verwys na die Dissiplinêre Komitee van die Beheerraad, vir doeleindes van ‘n dissiplinêre verhoor wat hanteer word soos uiteengesit in Skedule E hiervan.

3.5  Die Dissiplinêre Komitee moet uiteindelik, op ‘n oorwig van waarskynlikhede, beslis of die leerder hom/haar aan wangedrag, soos aangekla, skuldig gemaak het.                                                                          

 
                                                                                                                                                         DEEL II

SKEDULE E

PROSEDURE MET DISSIPLINÊRE VERHOOR


1.
  Verhoor

1.1  Die Adjunk Hoof Dissipline of ondersoekbeampte stel ‘n klagstaat op, en die ouers en leerder ontvang skriftelike kennis van die klag en die plek, datum en tyd van die verhoor. Hierdie reëlings word in oorleg met die dissiplinêre komitee getref.

1.2  Die kennisgewing moet genoeg inligting bevat oor die datum, plek en aard van die beweerde oortreding.

1.3  Minstens vyf skooldae moet tussen die oorhandiging van die kennisgewing en die verhoor verloop.

1.4  Die Beheerliggaam stel die dissiplinêre komitee aan. Die voorsitter van die komitee moet ‘n lid van die Beheerliggaam wees. Die dissiplinêre komitee sal die bevoegdheid hê om die dissiplinêre verhoor namens die Beheerliggaam te behartig en af te handel, so volledig asof dit deur die beheerliggaam self gedoen is, en sal geregtig wees om alles te doen wat die beheerliggaam kragtens toepaslike wetgewing mag doen, wat insluit die oplegging en afdwinging van enige strafmaatreël en die aanbeveling van uitsetting by die Onderwyshoof.

1.5  Die leerder moet deur sy/haar ouer of ‘n persoon wat deur die ouer aangewys word, bygestaan word. In geval van ernstige oortredings het die leerder die reg om aansoek te doen om deur ‘n regsverteenwoordiger of ander persoon wat deur die ouer van die leerder aangewys word, verteenwoordig te word. Sodanige aansoek moet minstens twee skooldae voor die aanvang van die verhoor aan die voorsitter van die dissiplinêre komitee gerig word. Geen ander persone behalwe bogenoemde mag die verhoor namens die beskuldige leerder bywoon nie.

1.6  Wanneer ‘n leerder regsverteenwoordiging het, kan die leerder die dissiplinêre prosedure verkort deur ‘n pleit-en-vonnis-ooreenkoms met die voorsittende beampte te sluit.

1.7  Benewens minderjarige leerders se reg om deur middel en tussengangers te getuig, soos dit in artikel 8(7)-(9) van die Skolewet uiteengesit word, sal minderjarige leerders (hetsy as beskuldigdes of as getuies) ook geregtig wees om gedurende dissiplinêre verrigtinge deur hul ouers of ‘n opvoeder van hul keuse bygestaan te word. ‘n Persoon wat ‘n leerder bystaan, sal egter nie geregtig wees om enige vrae namens die leerder te beantwoord nie.

1.8  Leerders wat by dissiplinêre verrigtinge betrokke is, sal ook geregtig wees op ondersteuning, advies en berading deur opvoeders wat vir daardie doel deur die skoolhoof of die beheerliggaam anngewys is, met dien verstande dat sodanige opvoeder nie die leerder by die dissiplinêre verhoor mag bystaan tensy die ouer van die leerder die opvoeder daartoe magtig nie.

1.9  Indien die leerder en/of sy/haar ouers/voogde en/of verteenwoordiger ondanks behoorlike kennisgewing afwesig is, kan die verhoor in hul afwesigheid voortgaan.

1.10  Die verhoor moet billik en regverdig wees, en sal volgens die voorskrifte van die toepaslike wetgewing geskied. Die aanklaer en leerder (of die leerder se verteenwoordiger names die leerder, indien van toepassing) moet die geleentheid gegun word om hul saak te stel, kan vrae aan getuies stel, kan getuies roep, en kan dokumente wat op die saak betrekking het, ondersoek of voorlê.

1.11  Die lede van die dissiplinêre komitee sal self ook geregtig wees om getuies te roep, bykomende getuies of getuienis aan te vra, vrae aan getuies te stel, of enige aspek verder te ondersoek of te laat ondersoek wat billikheid en regverdigheid kan bevorder.

1.12  Nadat die getuienis aangehoor is, neem die komitee ‘n besluit oor die leerder se skuld of onskuld. Vir doeleindes hiervan, of vir doeleindes van ‘n beslissing oor enige geskil wat gedurende die verrigtinge onstaan, sal die komitee geregtig wees om vir ‘n redelike tydperk te verdaag ten einde sy beslissing te oorweeg. Sodanige oorweging sal agter geslote deure geskied en slegs deur lede van die komitee bygewoon word.

1.13  Indien die leerder skuldig bevind word, sal die leerder en die aanklaer nog ‘n geleentheid ontvang om getuienis aan te bied en/of vertoë te rig oor versagtende en verswarende omstandighede wat die komitee en ag moet neem ten einde ‘n gepaste straf op te lê. Ten einde ‘n gepaste straf te oorweeg, sal die komitee geregtig wees om weer vir ‘n redelike tydperk te verdaag. Sodanige oorweging sal ook agter geslote deure geskied en slegs deur lede van die komitee bygewoon word.

 
2.  Uitspraak en Strafmaatreël

2.1  In geval van ‘n skuldigbevinding moet die beslissing van die dissiplinêre komitee, wat die opgelegde sanksie insluit, binne hoogtens vyf skooldae skriftelik aan die leerder en sy/haar ouers/voogde en die aanklaer oorgedra word.

2.2  Ondanks enige skuldigbevinding en strafmaatreël wat deur die beheerliggaam opgelê word, kan enige belanghebbende enige oortreding van die gedragskode wat op ‘n strafregtelike oortreding kan neerkom, vir ondersoek na die Suid-Afrikaanse Polisiediens verwys. 

 
DEEL II

SKEDULE F

SKORSING EN UITSETTING

1.  Daar word onderskei tussen:

1.1  Tydelike skorsing deur die SDK aangestel i.t.v. artikel 9(1) van die Skolewet;

1.2  Skorsing van skoolbywoning vir hoogstens 7 (sewe) dae deur die dissiplinêre komitee as korrektiewe maatreël na afhandeling van ‘n dissiplinêre verhoor; en

1.3  Skorsing deur die dissiplinêre komitee, in oorleg met die Departementshoof, in afwagting van ‘n beslissing deur die Departementshoof wat op uitsetting uit die skool betrekking het.

2.  ‘n Leerder kan deur die SDK tydelik as voorsorgmaatreël geskors word. Alvorens sodanige beslissing egter deur die Komitee geneem word, moet die leerder en/of sy verteenwoordiger geleentheid gegun word om redes aan te voer waarom tydelike skorsing nie oorweeg behoort te word nie.

3.  Na afhandeling van ‘n dissiplinêre verhoor, kan ‘n leerder wat aan ernstige wangedrag skuldig bevind is, deur die dissiplinêre komitee, sonder tussenkoms van die Departementshoof, as korrektiewe maatreël, vir hoogstens 7 (sewe) dae van skoolbywoning, geskors word.

4.  Die prosedure wat op die uitsetting van ‘n leerder betrekking het, moet streng nagekom word. Indien die dissiplinêre komitee beslis dat die leerder uit die skool gesit moet word, moet die dissiplinêre komitee ‘n aanbeveling in dié verband aan die Departementshoof maak. Die dissiplinêre komitee kan ook die leerder, in afwagting van die Departementshoof se beslissing rakende die uitsetting, skors.


DEEL II

SKEDULE G

KOSHUISREËLS EN DISSIPLINÊRE STELSEL


1.  INLEIDING

1.1  Die KDK het ‘n stel reëls opgestel in oorleg met die Bestuursliggaam van die skool wat ten doel het die bevordering en handhawing van ‘n ordelike en gedissiplineerde omgewing in die skoolkoshuis tot voordeel van alle leerders en personeel.

1.2  Leerders en hulle ouers/voogde moet deeglik op hoogte wees van alle reëls en die dissiplinêre stelsel van toepassing in die skoolkoshuis.

1.3  Wanneer leerders se aansoek om toelating tot die koshuis toegestaan word, word dit gedoen onderhewig aan sodanige reëls en dissiplinêre stelsel en die leerders en hulle ouers/voogde aanvaar die inhoud daarvan en onderneem om die bepalings daarvan na te kom.

 
2.  OORTREDINGS EN PUNTESTELSEL

2.1  Die KDK het ‘n lys van oortredings opgestel wat gekodifiseer is en het aan elke sodanige oortreding ‘n negatiewe punt toegeken wat deel vorm van die dissiplinêre punte stelsel.

2.2  Die dissiplinêre punte stelsel bevat sekere strafbepalings soos hieronder uiteengesit.

2.3  Die gekodifiseerde lys van oortredings en meegaande negatiewe punt is soos uiteengesit in die tersaaklike dokumente wat aan alle leerders oorhandig word by aanvang van die akademiese jaar.

 
3.  STRAFMAATREËLS

3.1  Die volgende strafmaatreëls sal geld en toegepas word wanneer leerders hulle skuldig gemaak het aan oortredings en die ontvangs van negatiewe punte:

 

15 punte

Dorpsdaghok

30 punte

Dorpsdaghok

45 punte

Naweekhok (verskyn voor superintendent + ouers word in kennis gestel)

60 punte

Dorpsdaghok

75 punte

Dorpsdaghok

90 punte

Naweekhok (verskyn voor KDK + ouers word in kennis gestel)

105 punte

Dorpsdaghok

120 punte

Dorpsdaghok

135 punte

Leerder verskyn voor Koshuishoof en KDK

150 punte

Dorpsdaghok

165 punte

Naweekhok

180 punte

Leerder verskyn voor Koshuishoof en

 

3.2  Indien ‘n leerder 135 of 180 negatiewe punte teenoor sy/haar naam het, behou die KDK die reg voor om van die onderstaande tot uitvoer te bring:

3.2.1  Die toedien van straf aan die leerder nadat die leerder sy/haar ouers/voogde en die KDK in gesprek was; of

3.2.2  Verwysing na skool beheerliggaam se dissiplinêre komitee belas met koshuisaangeleenthede vir dissiplinêre optrede; of

3.2.3  Tydelike skorsing uit koshuis vir 7 dae hangende dissiplinêre optrede deur die dissiplinêre komitee.

3.3  Ingeval van verwysing in terme van paragraaf 3.2.2 hierbo, kan die dissiplinêre komitee belas met koshuisaangeleenthede enige van die volgende stappe neem:

3.3.1  die leerder en sy ouers/voogde in kennis stel dat die leerder heraansoek moet doen vir toelating tot die koshuis vir die volgende akademiese jaar; of

3.3.2 die leerder uitsit uit die koshuis; of

3.3.3  ‘n ander gepaste straf toedien.SKEDULE H

DEURSOEKINGS

Die skoolhoof of ‘n opvoeder beskik oor die wetlike bevoegdheid om enige leerder of eiendom in besit van of onder beheer van die leerder te deursoek of te laat deursoek vir ‘n gevaarlike wapen, dwelms of ‘n verbode middel, gesteelde eiendom of pornografiese material wat op die skooleiendom gebring word, indien toestemming vir die deursoeking deur die leerder se ouer verleen is of indien daar ‘n redelike vermoede bestaan dat die leerder sodanige wapen, dwelms, middel, eiendom of materiaal besit of onder sy of haar beheer het. Gedurende ‘n deursoeking sal die betrokke leerder met waardigheid behandel word en ‘n leerder sal deur ‘n persoon van dieselfde geslag deursoek word, verkieslik in die teenwoordigheid van ten minste een ander persoon. ‘n Verslag sal daarna van die deursoekings-prosedures en die uitslag daarvan, opgestel en bewaar word deur die skoolhoof.

Kontak ons


Tel: 021 872 1541/2/3
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   School-Communicator


Volledige kontak-besonderhede ...

2017 Kalender vir Ouers

Om 'n pdf weergawe van 2017 se kalender af te laai, kliek hier.

Paarl Gim Video

My School

Gimmie Ondersteuners Items